• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

VZN Archív

Nájomné

typ názov
VZN obce Pribeta č.1/2007 o podmienkach nájmu obecných bytov
DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Pribeta č. 1/2007 o podmienkach nájmu obecných bytov
VZN obce Pribeta č.1/2004, ktorým sa určujú minimálne sadzby nájomného za nebytové priestory a za pozemky a ceny nájmu bytov vo vlastníctve Obce Pribeta
Dodatok č.1 k VZN obce Pribeta č.1/2004, ktorým sa určujú minimálne sadzby nájomného za nebytové priestory a za pozemky a ceny nájmu bytov vo vlastníctve Obce Pribeta
Dodatok č.2 k VZN obce Pribeta č.1/2004, ktorým sa určujú minimálne sadzby nájomného za nebytové priestory a za pozemky a ceny nájmu bytov vo vlastníctve Obce Pribeta
Dodatok č.3 k VZN obce Pribeta č.1/2004, ktorým sa určujú minimálne sadzby nájomného za nebytové priestory a za pozemky a ceny nájmu bytov vo vlastníctve Obce Pribeta
Dodatok č.4 k VZN obce Pribeta č.1/2004, ktorým sa určujú minimálne sadzby nájomného za nebytové priestory a za pozemky a ceny nájmu bytov vo vlastníctve Obce Pribeta
D O D A T O K č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Pribeta č. 1/2004, ktorým sa určujú minimálne sadzby nájomného za nebytové priestory a za pozemky a ceny nájmu bytov vo vlastníctve obce Pribeta
D O D A T O K č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Pribeta č. 1/2004, ktorým sa určujú minimálne sadzby nájomného za nebytové priestory a za pozemky a ceny nájmu bytov vo vlastníctve obce Pribeta

Cintorín

typ názov
Prevádzkový poriadok pohrebiska

Miestne dane a miestne poplatky

typ názov
VZN obce Pribeta č. 7/2012 o miestnom poplatku za KO a DSO
VZN obce Pribeta č. 6/2012 o dani za nevýherné hracie prístroje
VZN obce Pribeta č. 5/2012 o dani za predajné automaty
VZN obce Pribeta č. 4/2012 o dani za užívanie VP
VZN obce Pribeta č. 3/2012 o dani za psa
VZN obce Pribeta č. 2/2012 o dani z nehnuteľnosti
VZN obce Pribeta č. 9/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok
VZN obce Pribeta č. 8/2011 o dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2012
VZN obce Pribeta č. 7/2011 o dani za predajné automaty na kalendárny rok 2012
VZN obce Pribeta č. 6/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok 2012
VZN obce Pribeta č. 5/2011 o dani za psa
VZN obce Pribeta č. 4/2011 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2012
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PRIBETA obce Pribeta č. 11/2010 o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2011
VZN obce Pribeta o poplatkoch v školstve č. 1/2008
Dodatok č. 1 k VZN obce Pribeta č. 1/2008 o poplatkoch v školstve
Dodatok č. 2 k VZN obce Pribeta č. 1/2008 o poplatkoch v školstve
VZN obce Pribeta č.3/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Dodatok č. 1 k VZN obce Pribeta č. 3/2004, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Iné

typ názov
VZN č. 1/2013 o obecnej polícii
VZN č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Pribeta
Príloha č.4 k VZN obce Pribeta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Pribeta č. 1/2008 o poplatkoch v školstve
VZN OBCE PRIBETA č. 1 / 2012 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby bytového fondu v správe Obce Pribeta
DODATOK č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Pribeta č. 2/2006 o podmienkach poskytovania finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Obce Pribeta
VZN Obce Pribeta č. 3/2011 o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
VZN Obce Pribeta č. 2/2011 o určovaní názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Pribeta
VZN obce Pribeta č. 1/2011 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce Pribeta formou jednorazového finančného príspevku, príspevku pri životných jubileách a jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pribeta
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PRIBETA Č. 23/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Pribeta
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PRIBETA č. 15/2009 O ZJAZDNOSTI A SCHODNOSTI MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV
VZN obce Pribeta č. 4/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrady za poskytnutú sociálnu službu na území obce Pribeta
VZN obce Pribeta č. 2/2006 o podmienkach poskytovania finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Obce Pribeta
Dodatok č. 1 k VZN obce Pribeta č. 2/2006 o podmienkach poskytovania finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Obce Pribeta
Dodatok č. 2 k VZN obce Pribeta č. 2/2006 o podmienkach poskytovania finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Obce Pribeta
VZN obce Pribeta č. 2/2003 o podmienkach držania psov
Dodatok č. 1 k VZN obce Pribeta č. 2/2003 o podmienkach držania psov
VZN obce Pribeta č. 1/1998 - Trhový poriadok
Dodatok č. 1 k VZN obce Pribeta č. 1/1998 – Trhový poriadok
VZN obce Pribeta č. 1/2009 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Pribeta
VZN obce Pribeta č. 3/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
VZN obce Pribeta č. 2/2009 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce
Územ.plán obce Pribeta - zmeny a doplnky č.1 - text
Územný plán obce Pribeta - zmeny a doplnky č.1
Územný plán obce - ZaD č.1/2008 -Komplexný urbanistický návrh

Rozpočet obce

typ názov
Schválený rozpočet na rok 2014
Programový rozpočet na rok 2014 - textová časť
Záverečný účet 2012
Výročná správa 2012
II. úprava rozpočtu 2013
I. úprava rozpočtu 2013
Správa k programovému rozpočtu 2013
Schválený rozpočet na rok 2013
III. úprava rozpočtu na rok 2012
II. úprava rozpočtu na rok 2012
I. úprava rozpočtu na rok 2012
Výročná správa obce za rok 2011
Záverečný účet obce za rok 2011
Programový rozpočet obce Pribeta na roky 2012-2014 - textová časť
Programový rozpočet obce Pribeta na roky 2012-2014 - tabuľková časť
Programový rozpočet obce Pribeta na roky 2011-2013 - textová časť
Programový rozpočet obce Pribeta na roky 2011-2013 - tabuľková časť
Programový rozpočet obce Pribeta na roky 2010-2012
Rozpočet obce Pribeta na roky 2009-2011

Poriadky

typ názov
Zásady hospodárenia s majetkom obce Pribeta
Štatút Obecnej knižnice v Pribete
Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku
Smernica č. 1/2012 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Pribeta
Pracovný poriadok pedagogických zamestnancov obce Pribeta
Smernica Obce Pribeta o uplatňovaní zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií Obecného zastupiteľstva v Pribete
Dodatok č. 2 k PORIADKU ODMEŇOVANIA zamestnancov a ZÁSADÁM ODMEŇOVANIA volených orgánov obce PRIBETA
Organizačný poriadok Obecného úradu v Pribete
Organizačná štruktúra zamestnancov obce Pribeta
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Pribete
Zásady hospodárenia s majetkom obce Pribeta
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Pribeta
Pracovný poriadok zamestnancov obce Pribeta
PORIADOK ODMEŇOVANIA zamestnancov a volených orgánov obce PRIBETA
Dodatok č. 1 k PORIADKU ODMEŇOVANIA zamestnancov a ZÁSADÁM ODMEŇOVANIA volených orgánov obce PRIBETA

PHSR

typ názov
Program hospodársko-sociálneho rozvoja obce Pribeta na roky 2010-2016

Štatút obce

typ názov
Štatút obce Pribeta

Návrhy VZN a rozpočtu

typ názov

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: