• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Verejné obstarávanie

Obec Pribeta je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, verejným
obstarávateľom, a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a
poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.
V zmysle § 22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje Obec Pribeta na internetovej stránke
svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa
verejného obstarávania.
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ: Obec Pribeta
Sídlo: Obecný úrad, Hlavná 113, 946 55 Pribeta
Štatutárny zástupca: Jozef Koša, starosta obce
Číslo účtu: 9019031/5200
IČO: 00306649
DIČ: 2021029351
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Telefón: +421 035 76 93 101
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a. s.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a
podlimitných zákaziek.
V zmysle ustanovení Zákona sú:
1. zákazky nadlimitné,
2. zákazky podlimitné,
3. zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky,
pričom finančné limity sú definované v § 4 Zákona.
Pri zadávaní zákaziek postupuje Obec Pribeta v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona
o verejnom obstarávaní, ako aj v zmysle internej smernice o verejnom obstarávaní.

ZOZNAM VEREJNÝCH OBSTARÁVANÍ:

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: