• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Nasledovné zasadnutie OZ: 27.12.2017 o 14:00 hod. na obecnom úrade

 

S t a r o s t a   o b c e   P r i b e t a

                                                                                                                                                                                                    v Pribete, dňa 18.12.2017    

P O Z V Á N K A

       V súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva  v Pribete

z v o l á v a m

31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce  P r i b e t a,

ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti obecného úradu

dňa 27.12.2017  /v stredu/  o 14:00  hodine.

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení – Ing. Soňa Zahorcseková, prednostka OcÚ   

4. Správa o činnosti obecnej polície – Peter Lengyel, obecný policajt        

5. Správa o kontrolnej činnosti na rok 2017– Mgr. Endre Kovács-Csomor, hlavný kontrolór obce

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 - Mgr. Endre Kovács-Csomor, hlavný kontrolór obce

7. Úprava rozpočtu obce Pribeta na rok 2017 – Jozef Koša, starosta obce

8. Príloha k VZN obce Pribeta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča  jazykovej školy  a dieťa materskej školy  a  školských  zariadení  so  sídlom na území obce Pribeta na rok 2018 – Ing. Gabriela Laczová, sam. ref pre účtovníctvo

9. Plán zasadnutí OZ Pribeta na rok 2018 - Jozef Koša, starosta obce

10. Žiadosti občanov a organizácií

11. Rôzne

12. Interpelácie poslancov

13. Schválenie uznesenia a záver

Jozef Koša                                                                                                                                                                                starosta obce

VYVESENÉ: 18.12.2017

Zoznam aktualít

Komunitné centrum - Közösségi központ
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2017 - 2024
Komunitný plán sociálnych služieb 2017- 2022
Zmena ordinačných hodín detskej lekárky - Változás a gyermekorvos rendelési idejében
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - 5.3.2016 - Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába
Kastračný projekt pre psov - Kutya ivartalanítás
Výsledky volieb do samosprávy obce Pribeta 15.11.2014
VIZUALIZÁCIA PLÁNOVANÉHO HLAVNÉHO NÁMESTIA - AZ ÚJ FŐTÉR LÁTVÁNYTERVE
KALENDÁR ZVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU - ROK 2017
Nasledovné zasadnutie OZ: 27.12.2017 o 14:00 hod. na obecnom úrade

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: