• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Nasledovné zasadnutie OZ: 13.3.2018 o 17:00 hod. na obecnom úrade

 

S t a r o s t a   o b c e   P r i b e t a

                                                                                                                                         v Pribete, dňa 7.3.2018    

P O Z V Á N K A

       V súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva  v Pribete

z v o l á v a m

34. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce  P r i b e t a,

ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti obecného úradu

dňa 13.3.2018  /v utorok/  o 17:00  hodine.

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení – Ing. Soňa Zahorcseková, prednostka OcÚ   

4. Správa o činnosti obecnej polície – Peter Lengyel, obecný policajt        

5. Správa o kontrolnej činnosti na rok 2017– Mgr. Endre Kovács-Csomor, hlavný kontrolór obce

6. Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu obce Pribeta k 31.12.2017 – Jozef Koša, starosta obce

7. Predloženie správy o výsledku inventarizácie majetku obce za rok 2017 – Ing. Gabriela Laczová, sam. ref. OcÚ pre účtovníctvo

8. Schválenie žiadostí o finančný príspevok z rozpočtu obce Pribeta na rok 2018 – Komisia finančná a pre správu obecného majetku

9. Žiadosti občanov a organizácií

10. Rôzne

11. Interpelácie poslancov

12. Schválenie uznesenia a záver

Jozef Koša                                                                                                                        

starosta obce

VYVESENÉ: 7.3.2018

Zoznam aktualít

Meghívó - 2018. március 17.
Hlasujte za našu školu - Szavazzon iskolánkra
Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Pribeta
Komunitné centrum - Közösségi központ
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2017 - 2024
Komunitný plán sociálnych služieb 2017- 2022
Zmena ordinačných hodín detskej lekárky - Változás a gyermekorvos rendelési idejében
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - 5.3.2016 - Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába
Kastračný projekt pre psov - Kutya ivartalanítás
Výsledky volieb do samosprávy obce Pribeta 15.11.2014

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: