• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Nasledovné zasadnutie OZ: 4.9.2018 o 17:00 hod. na obecnom úrade

 

S t a r o s t a   o b c e   P r i b e t a

                                                                                                                                                                                                    v Pribete, dňa 28.8.2018    

P O Z V Á N K A

       V súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva  v Pribete

z v o l á v a m

39. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce  P r i b e t a,

ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti obecného úradu

dňa 4.9.2018  /v utorok/  o 17:00  hodine.

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení – Ing. Soňa Zahorcseková, prednostka OcÚ   

4. Správa o činnosti obecnej polície – Peter Lengyel, obecný policajt        

5. Správa o kontrolnej činnosti – Mgr. Endre Kovács-Csomor, hlavný kontrolór obce

6. Vyúčtovanie Dní obce Pribeta 2018 – Monika Pinkeová, sam. ref. pre sociálne veci, pokladníčka

7. Úprava rozpočtu obce Pribeta na rok 2018 – Jozef Koša, starosta obce

8. Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu obce Pribeta k 30.6.2018 -  Ing. Gabriela Laczová, samostatná referentka pre účtovníctvo

9. Žiadosti občanov a organizácií

10. Rôzne

11. Interpelácie poslancov

12. Schválenie uznesenia a záver

Jozef Koša, starosta obce

VYVESENÉ: 28.8.2018

Zoznam aktualít

Vytvorenie volebných okrskov
Zverejnenie mailovej adresy
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Oznámenie o počte obyvateľov obce
Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 v obci Pribeta – Perbete község választókerületeinek és képviselők számának meghatározására az egyes választókerületekben a 2018 évi önkormányzati választásokhoz
Voľby do orgánov samosprávy obcí: Informácie pre voliča - Választások a helyi önkormányzati szervekbe: Tájékoztatás a választók számára
Ochrana osobných údajov
Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Pribeta
Komunitné centrum - Közösségi központ
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2017 - 2024
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: