• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Nasledovné zasadnutie OZ: 8.2.2019 o 17:00 na obecnom úrade

S t a r o s t a   o b c e   P r i b e t a

                                                                                                                                                                                        v Pribete, dňa 7.2.2019    

P O Z V Á N K A

       V súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva  v Pribete

z v o l á v a m

  1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce  P r i b e t a,   ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti obecného úradu

dňa 11.2.2019  /v pondelok/  o 17:00  hodine.

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Prejednanie možností získania NFP zo zdrojov EÚ   

4. Zámer predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Pribeta 

5. Rôzne      

6. Interpelácie poslancov

7. Záver

 Norbert Zsitva           

 starosta obce

VYVESENÉ: 7.2.2019

Zoznam aktualít

Verejná vyhláška - príjazdová komunikácia k nájomným bytom
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén
Verejná vyhláška - nájomné byty 6 b.j.
Registrácia ošípaných
Voľby prezidenta SR - A Szlovák Köztársaság elnökének választása
Projekt pomoc odkázaným - Podpora opatrovateľskej služby
Výsledky volieb do samosprávy obce Pribeta dňa 10.11.2018
Komunitné centrum v obci Pribeta
Ochrana osobných údajov
Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Pribeta
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: