• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Nasledovné zasadnutie OZ: 3.9.2019 o 17:00 na obecnom úrade

S t a r o s t a   o b c e   P r i b e t a

                                                                                                                 v Pribete, dňa 27.8.2019    

P O Z V Á N K A

       V súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva  v Pribete

z v o l á v a m

  1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce  P r i b e t a, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti obecného úradu

dňa 3.9.2019  /v utorok/  o 17:00  hodine.

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení – Ing. Soňa Zahorcseková, prednostka OcÚ   

4. Správa o činnosti obecnej polície – Peter Lengyel, náčelník obecnej polície        

5. Správa o kontrolnej činnosti – Mgr. Endre Kovács-Csomor, hlavný kontrolór obce

6. Vyúčtovanie Dní obce Pribeta 2019 – Erika Gallaiová, sam. ref. pre sociálne veci, pokladníčka
7. Úprava rozpočtu obce Pribeta na rok 2019 – Norbert Zsitva, starosta obce

8. Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu obce Pribeta k 30.6.2019 -            

Ing. Gabriela Laczová, samostatná referentka pre účtovníctvo

9. Schválenie prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve obce Pribeta – Norbert Zsitva, starosta obce

10. Žiadosti občanov a organizácií

11. Rôzne

12. Interpelácie poslancov

13. Schválenie uznesenia a záver

Norbert Zsitva           

starosta obce

                       

VYVESENÉ: 27.8.2019


Zoznam aktualít

Verejná vyhláška - územné konanie - INS_FTTH_Transport_HURB04
Verejná vyhláška - plynovod k nájomným bytom 2x 6 b.j.
Úroveň vytriedenia
Registrácia ošípaných
Projekt pomoc odkázaným - Podpora opatrovateľskej služby
Nasledovné zasadnutie OZ: 3.9.2019 o 17:00 na obecnom úrade
Výsledky volieb do samosprávy obce Pribeta dňa 10.11.2018
Komunitné centrum v obci Pribeta
Program odpadového hospodárstva
Ochrana osobných údajov
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: