• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Nasledovné zasadnutie OZ: 12.6.2018 o 17:00 hod. na obecnom úrade

 

S t a r o s t a   o b c e   P r i b e t a

                                                                                                            v Pribete, dňa 7.6.2018    

P O Z V Á N K A

       V súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva  v Pribete

z v o l á v a m

38. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce  P r i b e t a,

ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti obecného úradu

dňa 12.6.2018  /v utorok/  o 17:00  hodine.

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení – Ing. Soňa Zahorcseková, prednostka OcÚ   

4. Správa o činnosti obecnej polície – Peter Lengyel, obecný policajt        

5. Správa o kontrolnej činnosti – Mgr. Endre Kovács-Csomor, hlavný kontrolór obce

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 - Mgr. Endre Kovács-Csomor, hlavný kontrolór obce

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Pribeta za rok 2017 - Mgr. Endre Kovács-Csomor, hlavný kontrolór obce

8. Záverečný účet obce Pribeta za rok 2017 – Jozef Koša, starosta obce

9. Úprava rozpočtu obce Pribeta na rok 2018 – Jozef Koša, starosta obce

10. Stanovenie úväzku starostu obce na ďalšie volebné obdobie 2018-2022 – Ing. Soňa Zahorcseková, prednostka OcÚ

11. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v Pribete na nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 – Ing. Soňa Zahorcseková, prednostka OcÚ

12. Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovanie projektu – Revitalizácia časti odvodňovacieho systému obce Pribeta – 2. etapa – Jozef Koša, starosta obce

13. Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Pribeta – Jozef Koša, starosta obce

14. Vizualizácia plánovanej výstavby nájomných bytov na priestranstve oproti OcÚ – Jozef Koša, starosta obce

15. Žiadosti občanov a organizácií

16. Rôzne

17. Interpelácie poslancov

18. Schválenie uznesenia a záver

           Jozef Koša, starosta obce

Zoznam aktualít

Rozhodnutie - Odkanalizovanie obce Pribeta a Čistiareň odpadových vôd Pribeta
Voľné pracovné miesto - učiteľ MŠ
Dni obce Pribeta - 2018 - Perbetei Falunapok
Ochrana osobných údajov
Zverejnenie zámeru
Darujte 2% z daní do Pribety - Ajándékozza adója 2%-át Perbetére
Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Pribeta
Komunitné centrum - Közösségi központ
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2017 - 2024
Komunitný plán sociálnych služieb 2017- 2022
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: