• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Nasledovné zasadnutie OZ: 15.10.2019 o 17:00 na obecnom úrade

S t a r o s t a   o b c e   P r i b e t a

                                                                                                                                                v Pribete, dňa 11.10.2019    

P O Z V Á N K A

       V súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva  v Pribete

z v o l á v a m

                                   13.    zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce  P r i b e t a,

                                                      ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti obecného úradu

dňa 15.10.2019  /v utorok/  o 17:00  hodine.

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení – Ing. Soňa Zahorcseková, prednostka OcÚ   

4. Správa o činnosti obecnej polície – Peter Lengyel, náčelník obecnej polície        

5. Správa o kontrolnej činnosti – Mgr. Endre Kovács-Csomor, hlavný kontrolór obce

6. Úprava rozpočtu obce Pribeta na rok 2019 – Norbert Zsitva, starosta obce

7. Ročné plány  a vyhodnotenie činnosti ZŠ a MŠ – riaditelia ZŠ a MŠ

8. Žiadosti občanov a organizácií

9. Rôzne

10. Interpelácie poslancov

11. Záver

                                                                                                                    Norbert Zsitva           

                                                                                                                     starosta obce

                       

VYVESENÉ: 11.10.2019

Zoznam aktualít

Okliesnenie stromov
Plán udržateľnej mobility NSK
Verejná vyhláška - územné rozhodnutie - Nájomný bytový dom 8 b.j.
Voľby do NR SR - 29.2.2020
Verejná vyhláška - územné konanie - Nájomný bytový dom 8 b.j.
Verejná vyhláška - územné konanie - INS_FTTH_Transport_HURB04 - rozhodnutie o umiestnení stavby
Verejná vyhláška - plynovod k nájomným bytom 2x 6 b.j.
Úroveň vytriedenia
Registrácia ošípaných
Projekt pomoc odkázaným - Podpora opatrovateľskej služby
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: