Komunitné centrum

Komunitné centrum Pribeta

     Vážení obyvatelia,

     nové komunitné centrum je tu pre Vás. Poskytuje  priestor pre riešenie  Vašich sociálnych problémov. Naše činnosti a aktivity smerujú k zisťovaniu Vašich potrieb, k pomoci  a podpore pri zlepšovaní kvality života všetkých obyvateľov tejto obce. Svoju činnosť by sme chceli rozšíriť o ďalšie aktivity na základe Vášho záujmu a Vašich podnetov. Naši pracovníci  sú odborne vzdelaní, konajú vo Váš prospech, základnou hodnotou ich práce je diskrétnosť zverených informácií. Je pre nás dôležitý individuálny prístup, ústretová a otvorená komunikácia. Naše služby sú bezplatné a snažíme sa zabezpečiť dostupnosť pre všetkých, ktorí nás potrebujú.

  V rámci sociálneho poradenstva a pomoci pri ochrane Vašich práv Vám pomôžeme napríklad pri vybavovaní sociálnej pomoci na úradoch,  pri vybavovaní rôznych druhov dôchodkov, pomôžeme Vám pri umiestňovaní Vašich starších príbuzných resp. osôb so zdravotným postihnutím v zariadeniach sociálnych služieb, poradíme Vám pri podávaní návrhov na súd vo veci rozvodu manželstva, výživného či zverenia detí do osobnej starostlivosti rodiča, reagujeme na nepriaznivé rozhodnutia inštitúcií podaním odvolania, pomôžeme Vám pri hľadaní zamestnania, chránime Vaše práva aj pri kontakte s úradmi a inštitúciami písaním rôznych listov, žiadostí, návrhov, jednáme s exekútormi a bankovými spoločnosťami pri riešení dlhov a pre Vás nevýhodných pôžičiek, kontaktujeme inštitúcie vo veci energií /plyn, voda, elektrina/ vo Vašich domácnostiach, prípadne Vám poskytneme iné služby v sociálnej oblasti. V rámci nášho terénneho programu Vás môžeme navštíviť aj priamo doma, pokiaľ je toto prostredie pre riešenie Vašich problémov prijateľnejšie. Komunitné centrum sa prioritne venuje deťom a mládeži, seniorom, ohrozeným rodinám a pomoci obyvateľom v krízových situáciách.

     KC Pribeta realizuje pre obyvateľov obce aj záujmové, voľnočasové a preventívne aktivity aj v spolupráci s inými organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi v našej obci. Pri skupinovej práci s deťmi sa zameriavame na zlepšenie školských výsledkov, tvorivé, výchovné  a športové aktivity, aby mali možnosť zmysluplne tráviť voľný čas. Našim obyvateľom v seniorskom veku ponúkame tvorivé aktivity, zaujímavé prednášky a besedy, výlety a ďalšie zaujímavé programy.

    Srdečne Vás očakávame v nových priestoroch komunitného centra,  ktoré sídli na adrese Mládežnícka ulica 1616/1 B, v zrekonštruovanej budove bývalej materskej škôlky. So záujmom očakávame Vaše podnety na nové atraktívne akcie, ktoré prispievajú k spájaniu a stretávaniu sa obyvateľov obce Pribeta.

     Telefonicky nás zastihnete v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod. Telefónny kontakt: 0917 541 246, email adresa: npkc@pribeta.sk

      Pracovný tím komunitného centra:

Mgr. Zuzana Galgócziová, odborný garant KC

Bc. Mária Pinkeová, odborný pracovník KC

Mgr. Martina Bajáková, komunitný pracovník KC

Anikó Répás, pracovník KC