Komisie pri OZ

Komisia na ochranu verejného záujmu 

a)  predseda komisie: Bc. Silvia Sándorová, poslanec OZ

b)  členovia komisie :                                 

Ing. Erika Korbelová, PhD., poslanec OZ

Katarína Tárnoková, poslanec OZ

                                                                           

Komisia finančná a pre správu obecného majetku 

a)  predseda komisie: Ing. Erika Korbelová, PhD., poslanec OZ

b)  členovia komisie :    

- z poslancov:             

Monika Hégérová, poslanec OZ

Zoltán Zahorcsek, poslanec OZ                                              

-  z odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Soňa Zahorcseková, Ing. Gabriela Laczová, Žaneta Hégérová

                                                                                     

                                                                         

Komisia výstavby, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, protipožiarnej a protipovodňovej ochrany

a) predseda komisie: Zoltán Zahorcsek, poslanec OZ

b)  členovia komisie :

- z poslancov: Ing. Erika Korbelová, PhD., poslanec OZ      

-  z odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Bc. Zuzana Hóková, Michal Szabó, Ing. Marián Križan, Ladislav Kmetyó, Viktor Gallai, Juraj Zeller, Imrich Kecskés

Komisia na ochranu verejného poriadku a ochrany životného prostredia

a)   predseda komisie:   Monika Hégérová, poslanec OZ

b)  členovia  komisie : 

 - z  poslancov: Mgr. Kristína Ádámková, poslanec OZ

-  z odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Soňa Zahorcseková, Peter Lengyel, Norbert Uzsák, Richard Keleberc, Marián Lengyel

                              

                                                                                      

Komisia školstva a Zbor pre občianske záležitosti 

a)   predseda komisie:  Katarína Tárnoková, poslanec OZ

b)  členovia komisie :

- z poslancov: Mária Jakabová, poslanec OZ  

- z odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Nikoleta Porubská, Renáta Kmetyóová, Bc. Tímea Juhászová, PaedDr. Marek Elšík, Mgr. Edit Szabó, Andrea Szabó

                                                                                                                                        

Komisia kultúry a športu

a)   predseda komisie:  Mgr. Kristína Ádámková, poslanec OZ

b)  členovia komisie :

- z poslancov: Bc. Silvia Sándorová, poslanec OZ

- z odborníkov z radu obyvateľov obce a iných osôb: PhDr. Ferenc Jakab, Erika Ádámková, Nikoleta Porubská, Bc. Paulína Fűhrichová, Mgr. Gabriela Pinkeová, Mgr. Andrea Laczkóová, Katarína Tárnoková,  Peter Šutovský, Ján Herda, Levente Kocsis, Ing. Norbert Zsitva, Erik Izsák                 

Komisia sociálnych vecí a rodiny a na vytvorenie zoznamu žiadateľov a návrh poradovníka žiadateľov obecných bytov

a) predseda komisie: Mária Jakabová, poslanec OZ

b) členovia komisie:

- z poslancov: Bc. Silvia Sándorová, poslanec OZ

- z odborníkov z radu obyvateľov obce a iných osôb: Monika Pinkeová, Mgr. Zuzana Galgócziová, Bc. Mária Pinkeová, Mgr. Krisztina Andová, Iveta Kissová