Komisie pri OZ

Komisia na ochranu verejného záujmu 

a)  predseda komisie: Levente Kocsis, poslanec OZ

b)  členovia komisie :                                 

Ing. Erika Korbelová, PhD., poslanec OZ

Mária Jakabová, poslanec OZ

                                                                           

Komisia finančná a pre správu obecného majetku 

a)  predseda komisie: Ing. Erika Korbelová, PhD., poslanec OZ

b)  členovia komisie :    

- z poslancov:             

Monika Hégérová, poslanec OZ

Zoltán Zahorcsek, poslanec OZ                                              

-  z odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Soňa Zahorcseková, Ing. Gabriela Laczová, Žaneta Hégérová

                                                                                     

                                                                         

Komisia výstavby, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, protipožiarnej a protipovodňovej ochrany

a) predseda komisie: Zoltán Zahorcsek, poslanec OZ

b)  členovia komisie :

- z poslancov: Ing. Erika Korbelová, PhD., poslanec OZ      

-  z odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Bc. Zuzana Hóková, Michal Szabó, Ing. Marián Križan, Ladislav Kmetyó, Viktor Gallai, Juraj Zeller, Imrich Kecskés

Komisia na ochranu verejného poriadku a ochrany životného prostredia

a)   predseda komisie:   Monika Hégérová, poslanec OZ

b)  členovia  komisie : 

 - z  poslancov: Mgr. Kristína Ádámková, poslanec OZ

-  z odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Soňa Zahorcseková, Norbert Uzsák, Marián Lengyel, Attila Hégér

                              

                                                                                      

Komisia školstva a Zbor pre občianske záležitosti 

a)   predseda komisie:  Katarína Tárnoková, poslanec OZ

b)  členovia komisie :

- z poslancov: Mária Jakabová, poslanec OZ  

- z odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Nikoleta Porubská, Renáta Kmetyóová, Bc. Tímea Juhászová, PaedDr. Marek Elšík, Mgr. Edit Szabó, Andrea Szabó

                                                                                                                                        

Komisia kultúry a športu

a)   predseda komisie:  Mgr. Kristína Ádámková, poslanec OZ

b)  členovia komisie :

- z poslancov: Levente Kocsis, poslanec OZ

- z odborníkov z radu obyvateľov obce a iných osôb: PhDr. Ferenc Jakab, Erika Ádámková, Nikoleta Porubská, Bc. Paulína Fűhrichová, Diana Václavová, Mgr. Andrea Laczkóová, Katarína Tárnoková,  Peter Šutovský, Ján Herda, Ing. Norbert Zsitva, Erik Izsák                 

Komisia sociálnych vecí a rodiny a na vytvorenie zoznamu žiadateľov a návrh poradovníka žiadateľov obecných bytov

a) predseda komisie: Mária Jakabová, poslanec OZ

b) členovia komisie:

- z poslancov: Levenete Kocsis, poslanec OZ

- z odborníkov z radu obyvateľov obce a iných osôb: Monika Pinkeová, Mgr. Zuzana Galgócziová, Bc. Mária Pinkeová, Mgr. Krisztina Andová, Iveta Kissová