Evanjelická cirkev augsburského vyznania

Rok 1947 znamenal začiatok života cirkevného zboru v Pribete, kam boli postupne presídľovaní evanjelici z Juhoslávie, Rumunska a Maďarska - najmä z Békešskej Čaby. Už v júni 1947 sa uskutočnilo prvé rokovanie o založení zboru a o niekoľko mesiacov sa zišlo novozvolené presbyterstvo na čele s administrátorom zboru a zborovým dozorcom. Vznik zboru však neznamenal aj vyriešenie všetkých hospodárskych záležitostí zboru. Preto sa v prvých rokoch svojej existencie schádzal na službách Božích v reformovanom kostole, kde sa konal celý bohoslužobný život. Túžbou evanjelikov však bolo mať vlastný kostol. Viaceré snahy zlyhali pre vtedajší režim. Táto túžba sa začala napĺňať v roku 1970 za pôsobenia vtedajšieho zborového farára Ferdinanda Kubeka, keď pristúpili k stavbe. Prostriedky vyzbierali členovia zboru, ale prispela i generálna cirkev a Svetový luteránsky zväz. Radostným dňom v živote zboru sa stal 2. júl 1972, keď sa konala posviacka novovybudovaného chrámu Božieho. Slávnostným kazateľom bol vtedajší generálny biskup ECAV Ján Michalko.