Verejné obstarávanie

Obec Pribeta je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obec Pribeta
Sídlo: Obecný úrad, Hlavná 113, 946 55 Pribeta
Štatutárny zástupca: Norbert Zsitva, starosta obce
Číslo účtu: 9019031/5200
IČO: 00306649
DIČ: 2021029351
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Telefón: +421 035 76 93 101
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a. s.

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Pribetav zmysle zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby.    

ZOZNAM VEREJNÝCH OBSTARÁVANÍ: