Všeobecné záväzné nariadenia

Nájomné

Cintorín

  Miestne dane a miestne poplatky

  Iné

  Rozpočet obce

  Poriadky

   PHSR

    Štatút obce

     Územný plán zmeny a doplnky č. 2

     Návrhy VZN a rozpočtu