Materská škola

Z minulosti pribetských materských škôl:   

Nasledovná krátka štúdia bola spracovaná pri príležitosti 120 výročia založenia prvej materskej školy v obci Pribeta.  Historické fakty sme čerpali z dostupných kroník, ktoré však sú v prvých rokoch písané len z ústneho podania pamätníkov, nakoľko počas 2. svetovej vojny boli všetky dokumenty zničené.

História predškolských zariadení siaha na našom území do roku 1829. Vtedy založila grófka filantropického zmýšľania Terézia Brunswicková (1775 – 1861) v Banskej Bystrici prvú detskú opatrovňu. K ďalšiemu otváraniu detských opatrovní dochádza od 80. rokov 19. storočia, najmä v dôsledku uplatňovania školského zákona z roku 1891, v ktorom je jeden z článkov venovaný aj predškolským zariadeniam. Ukladala sa ním povinná školská dochádzka deťom od 3 do 6 rokov veku, ak rodina nevie zabezpečiť potrebnú výchovu detí doma.
Povinnosť zriaďovať takéto zariadenia mali obce.

A tu sa začala písať história predškolského vzdelávania v Pribete.

V Perbete, ako znel starý názov našej obce, sa prvá detská opatrovňa ,,Községi kisdedóvó“  otvorila v novej budove uprostred dediny na terajšej Obchodnej ulici v roku 1897 za budovou obecného domu.

Táto stavba mala 2 rozsiahlejšie miestnosti pre deti a byt pre opatrovateľku. Pre odmietnutie štátnej podpory bola opatrovňa od roku 1932 až do roku 1938 zrušená.

Znovuotvorená detská  opatrovňa mala v roku 1938 zapísaných 120 detí. Prvou opatrovateľkou  bola Slifertová Helena.

Až do roku 1944 slúžila táto budova deťom, kedy ju obec uvoľnila pre potreby vojska na predvojenský výcvik tzv. ,,Levente“. Počas vojny bola budova totálne zničená.

Po druhej svetovej vojne bola opatrovňa zriadená v budove Štátnej ľudovej školy pod vedením opatrovateľky Alžbety Mihalíkovej a správu detskej opatrovne prevzal nový riaditeľ školy Štefan Eisele. Pracovala tam aj pestúnka Antónia Szeteiová. Deti sa hrali s hračkami, ktoré si samé priniesli.

Jedinečný zážitok pre deti v povojnovom období bol vianočný stromček vysvietený elektrickými sviečkami pred obecným domom. V októbri 1946 dostali deti veľké prekvapenie v podobe darčekov od detí a členov Červeného kríža v Amerike.

V roku 1948/49 nastali turbulentné, predovšetkým politické, zmeny. Zmenil sa aj názov obce z Perbete na  Pribetu a detská   opatrovňa sa premenovala  na Materskú školu.

 V roku 1949 v novembri sa po oprave budovy vrátila materská škola  do pôvodnej budovy. Československý Červený kríž z Bratislavy daroval v roku 1949 na tunajšiu školu Mikulášsku nádielku 280 kg cukríkov, čo spôsobilo ,,veľké radosti“.

V povojnovom období deti v škole pravidelne navštevoval detský lekár a kontroloval zdravotný stav detí. V 1960 bol deťom naordinovaný rybí tuk na každý deň počas štyroch mesiacov.

Od roku 1960 bola dlhoročnou riaditeľkou Gabriela Kemenská.

V sedemdesiatich rokoch 20. storočia sa opakovane v kronike uvádza nutnosť postavenia novej materskej školy, nakoľko generácia tzv. husákových detí prevyšuje kapacity na prijatie, mnoho žiadostí je odmietnutých.

V školskom roku 1980/81 sa otvorila novopostavená budova na Kvetnej ulici s jednou slovenskou a jednou maďarskou triedou. Riaditeľkou sa stala Anna Uzsáková. V budove na Obchodnej ulici bola jedna slovenská a dve maďarské triedy.

Dlhoročnými pedagogickými zamestnankyňami v tomto období boli: Valéria Pappová, Irena Závodská, Helena Habarová, Elvíra Csomorová, Zuzana Lengyelová(neskôr riaditeľka MŠ),Silvia Šestáková a Mária Ádamková.

Z nepedagogických zamestnancov nesmieme zabudnúť na Editu Szabóovú, Alžbetu Šukolovú,  Alžbetu Ballovú, Katarínu Šestákovú ,Máriu Sörösovú, Máriu Beňovú, Basternákovú Rozáliu.

V školskom roku 1987/88 sa otvorila nová budova na Mládežníckej ulici s tromi maďarskými triedami a jasličkami. Do troch tried bolo zapísaných 85 detí a v jasličkách bolo zapísaných 21 detí. V slovenskej materskej škole na  Kvetnej ulici  bolo zapísaných 30 detí. V školskom roku 1987/1988 sa stala riaditeľkou MŠ slovenskej Helena Kaplocká a bola ňou až do roku 2009. kedy ju vo funkcii  vystriedala terajšia  riaditeľka Renata Kmetyóová.

Materská škola  na Kvetnej ulici  bola v apríli 1994  zatvorená  a presťahovaná do budovy na Mládežnícku ulicu. V roku 2005 sme sa opäť sťahovali a to späť do budovy  na Kvetnej ulici. V súčasnosti v  MŠ sídli  slovenská aj maďarská MŠ, obe s 2 triedami. V septembri  roku 2016  bola slávnostne otvorená  nová pristavená   trieda s kapacitou 16 detí.                 (autorka: Renáta Kmetyóová)

Súčasnosť Materskej školy:

MŠ sídli v spoločnej budove s ďalším predškolským zariadením.

V súčasnosti tu pracujú  štyri kvalifikované učiteľky: riaditeľka  Renata Kmetyóová, pani učiteľka Jana Gáborová, pani učiteľka Paulína Fűhrichová, pani učiteľka Erika Rusňáková.

K dispozícii máme dve triedy na prízemí, vyhovujúce hygienické priestory, jedáleň, šatňu a sklady, na dvore pieskovisko a preliezky, ktoré boli v spolupráci so zriaďovateľom a MŠ s VJM vymenené za nové  a moderné.

Priestory tried pri počte zapísaných detí zodpovedajú plošne kapacite detí v jednotlivých triedach. Vnútorné vybavenie  tried sa postupne  modernizuje novým vybavením. Priebežne sa podľa finančných možností dopĺňajú didaktické pomôcky, edukačné programy a vykonáva sa  bežná údržba v priestoroch materskej školy. Areál materskej školy je priestorovo veľký a vyhovujúci na každodenný pobyt vonku s množstvom zelene.

Naša materská škola pravidelne pracuje s viacerými projektmi. Profiluje sa ako škola podporujúca zdravie s dôrazom na environmentálnu výchovu. Projekty MŠ plnia vytýčené ciele. Poznávame  prírodu a svet  zvierat v projekte Vtáčí park. V projekte Bezpečne do škôlky sa deti oboznamujú s bezpečným správaním sa na  komunikáciách, spolu s rodičmi sa realizuje projekt Recyklohry, v rámci ktorej MŠ zabezpečuje zber elektronických zariadení (elektroodpadu ) na ďalšiu recykláciu.

V novom projekte ZOBER MA VON sa zameriavame na získavanie nových poznatkov, zručností a skúseností v prírodnom prostredí prostredníctvom priameho skúmania a bádania.

Ďalším vydareným projektom je týždňový projekt POVOLANIA , kde v spolupráci s rodičmi deti spoznávajú prácu rodičov.