Základná škola

 História školy

                                                             

Začiatky vyučovania v obci do roku 1918

História našej školy siaha  približne do 15. storočia. V druhej polovici 16. storočia už škola zanikla a od toho obdobia až po 18. storočie sa veľa informácií o vývoji škôl v obci nezachovalo.

V obci boli od počiatku dve cirkevné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Staršia bola Reformovaná ľudová škola, ktorej začiatky siahajú do roku 1640 a umiestnená bola v súkromnom dome. Najprv bola jednotriedna, potom dvojtriedna. O niečo mladšia bola Rímsko – katolícka ľudová škola. Umiestnená bola v dvoch cirkevných budovách. Organizačne bola najprv dvojtriednou, potom trojtriednou školou.

Až v roku 1906 bola postavená poschodová školská budova so šiestimi učebňami.

Do obvodu tejto školy patrila aj Rímsko – katolícka ľudová škola na cirkevnom majeri Chrasť. Jej počiatky nie sú známe.

Vývoj školstva v obci v rokoch 1918 – 1945

Reformovaná ľudová škola bola v r. 1923 umiestnená v novopostavenej školskej budove terajšej pošty. Mala tri učebne, zborovňu a riaditeľňu. Organizačne bola už trojtriedna a od roku 1932 štvortriedna. Vznikom ČSR bola zavedená osemročná školská dochádzka.

Rímsko – katolícka ľudová škola sa postupne organizačne rozšírila na osem tried s pomerne vysokým počtom žiakov. Vyučovacím jazykom zostávala maďarčina, ale žiaci sa učili aj slovenský jazyk. Z podnetu Slovenskej ligy bola v obci otvorená aj Štátna ľudová škola jednotriedna s ôsmimi ročníkmi s vyučovacím jazykom slovenským. Bola umiestnená v budove Rímsko – katolíckej ľudovej školy. Problémy súvisiace s rozkladom ČSR spôsobili krátku trvácnosť tejto školy (1.9. 1938 – 30.10.1938).

Vývoj škôl od roku 1945

Školské budovy boli značne poškodené ustupujúcimi Nemcami.  Miestne školy boli dňom 12.6.1945 zoštátnené. V obci bola zriadená Štátna ľudová škola jednotriedna s vyučovacím jazykom slovenským. Riaditeľom školy v tom čase bol Štefan Kanozsay. Uvedená škola trvala len jeden rok, cez prázdniny bola vykonaná generálna oprava budovy. Z politických a organizačných dôvodov Štefan Kanozsay neukončil školský rok ako riaditeľ školy a už od 1.1.1946  bol poverený vedením školy Štefan Eisele, ktorý sa neskôr stal aj riaditeľom školy. Bol najdlhšie pôsobiacim riaditeľom v histórii školy v Pribete. V tomto školskom roku sa škola rozrástla na osem tried, v ďalšom na dvanásť a potom na trinásť tried. Bol to najvyšší počet tried, ktoré slovenská škola doteraz prevádzkovala. Od 1.9.1948 mala škola názov Národná škola 1-5. Vláda povolila v obci zriadiť aj štyri triedy s vyučovacím jazykom maďarským ako pobočné triedy pri NŠ v Pribete s platnosťou od 28.3.1949.

V ďalšom roku sa počet tried zdvojnásobil a škola sa osamostatnila. V školskom roku 1953 -1954 v zmysle nového školského zákona vznikla Osemročná stredná škola.

Školský rok 1960 – 1961 je rokom rozšírenia školopovinnosti z osem na deväť rokov a tým aj vznikom Základnej deväťročnej školy. Nedostatok učební viedol k dvojzmennosti vyučovania na slovenskej ako aj maďarskej škole. Tento nedostatok vyriešila novostavba školského areálu, ktorá bola daná do prevádzky 1. septembra 1962. Areál pozostával z dvoch pavilónov s dvadsiatimi triedami a dvomi špeciálnymi učebňami, z telocvične a z pavilónu so školskou družinou a jedálňou.

Do tunajšej školy dochádzali žiaci z okolitých majerov Mikuláš, Štefan, Michalovo, Chrasť a výnimočne i z Bajču.

Dodnes sa vyučuje v týchto dvoch školách prerozdelených na pavilón A, ktorý prevádzkuje Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským a pavilón B, ktorý patrí Základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským. Ostatné budovy areálu podliehajú spoločnému užívaniu oboch škôl podľa vždy aktuálneho rozvrhu hodín.

Informácie boli čerpané zo školskej kroniky, ktorá bola vedená od školského roku 1945/46 a z brožúry Pribeta – Obec ostrihomského arcibiskupstva, vydanej v Komárne v roku 2003.

Na záver prikladáme zoznam riaditeľov, ktorí pôsobili na našej škole od školského roku 1946/47.

Štefan Eisele            1.1.1946 – 1981/1982

Ladislav Dragon       1982/1983 – 1983/1984

Pavol Kaplík              1984/1985 – 1990/1991

Ema Kaplocká           1991/1992 – 1992/1993

Eva Betáková            1993/1994 – 1995/1996

Ján Kadúch                1996/1997 – 1998/1999

Mária Hronská          1999/2000 – 1999/2000

Pavol Kaplík               2000/2001 – 2011/2012

Andrea Laczkóová    2012/2013 – 2016/2017

Marek Elšík                2017/2018

   

Súčasnosť školy

Základná škola v Pribete má od roku 2002 právnu subjektivitu. Od tej doby prešla škola radom zmien, ktoré vplývali pozitívne i negatívne na vyvíjajúci sa školský systém. Prvotné poslanie školy však zostalo nemenné a to poskytnúť žiakom základné všeobecné vzdelanie, zručnosti a hlboké vedomosti vo všetkých predmetoch. Z týchto myšlienok vychádza aj náš školský vzdelávací program s názvom „Naša škola – tvoja šanca vzlietnuť“. Týmto mottom sa riadi naša škola, ktorej cieľom je poskytnúť žiakom kvalitné vzdelanie a dobrú výchovu.

V súčasnosti zabezpečuje vyučovací proces v našej škole osemnásť kvalifikovaných pedagógov, medzi nimi aj vyučujúci náboženskej výchovy, špeciálny pedagóg, asistenti učiteľa a vychovávateľky ŠKD. Technický chod školy zabezpečujú dve THP pracovníčky.

Riaditeľom školy je PaedDr.Marek Elšík a zástupkyňou školy PaedDr.Kristína Schrónerová.

Vyučovanie prebieha v pavilóne B, tu sú všetky triedy, odborné učebne, školský klub, riaditeľňa, zborovňa, kabinety, dielňa a sklady. V priľahlých budovách je spoločná jedáleň a telocvičňa so susednou školou, priestranný školský dvor s outdoorovým ihriskom a malým altánkom pred budovou školy. V posledných rokoch prešla škola veľkou rekonštrukciou, vymenili sa všetky okná v triedach za plastové, obnovili sa sociálne zariadenia, zateplila sa budova školy, zrekonštruovalo sa kúrenie, zriadila sa nová riaditeľňa a v neposlednom rade sa vymenil nábytok v zborovni, v ŠKD a v niektorých triedach. Veľký pokrok zaznamenala naša škola aj v obnove školskej knižnice doplnenej  novými knižkami a vylepšila sa aj počítačová učebňa. Zakúpilo sa množstvo pomôcok, interaktívnych tabúľ, počítačovej a robotickej  techniky. Okrem množstva projektov je naša škola zapojená do významného medzinárodného projektu ERASMUS+, v rámci ktorého naši žiaci nadväzujú partnerstvá s rovesníkmi z rôznych krajín Európy a rozvíjajú svoje jazykové znalosti. Škola sa môže pýšiť aj úspechmi našich žiakov, ktoré dosiahli v  rôznych matematických, technických, umeleckých, recitačných, branných a športových súťažiach. Naši žiaci sa radi zúčastňujú aj rôznych výletov, exkurzií a iných podujatí organizovaných školou alebo obcou. Vedenie školy je veľmi progresívne a inovatívne, podáva množstvo projektov, využíva výzvy a dotácie na získavanie financií pre rozvoj a skvalitnenie vyučovacieho procesu na škole.