Školstvo

Dôležitou ustanovizňou každej obce je škola šíriaca medzi pospolitým ľudom vzdelanie a tým aj kultúru. V Pribete sa na vzdelanie vždy venovala veľká pozornosť. Škola v zaniknutej obci v 15. storočí už rozhodne jestvovala, zanikla v polovici 16.storočia. 

Prvá budova rímskokatolíckej školy bola postavená v roku 1775 s jednou učebňou a bytom učiteľa - kantora. Po roku 1850 bola pristavaná druhá učebňa, v roku 1878 tretia. V roku 1885 táto jednoduchá stavba zhorela a preto ešte toho roku bola postavená nová škola, ktorá zhorela v roku 1912. Novú 4 - triednu budovu r. k. školy podľa plánov budapeštianskeho architekta Jánosa Bocha v roku 1906 postavil novozámocký staviteľ Dezsö Holota. Na jej stavbu prispeli finančnými čiastkami gróf Miklós Zichy, krajinský vyslanec a esztergomský arcibiskup Kolos Vazary. 
Je to poschodová stavba na pôdoryse s tvarom L. Vo výklenku bola socha Božského Srdca Ježišovho. Po úpravách po roku 1950 budova veľa stratila zo svojho pôvodného výzoru, bola tu slovenská škola. Od roku 1962 sa tu nevyučuje. Prázdna budova je majetkom r. k. cirkvi.

Vyučovanie v kalvínskom cirkevnom zbore sa rozhodne začalo už po polovici 16. storočia a trvalo s prestávkami do roku 1683. Pôvodná kalvínska škola stála od roku 1783 v zadnej časti dvora Józsefa Rancsóa. Vyhorela a preto zanedlho bola postavená nová budova školy, ktorá bola v roku 1821 rozšírená a od roku 1870 sa stala dvojtriednou. Tieto školy sa neveľmi líšili od sedliackych domov. Secesnú trojtriednu budovu školy v roku 1923 podľa plánov komárňanského architekta Károlya Tubu postavil stavebný podnikateľ Adolf Wollner zo Starej Ďale (dnes Hurbanovo). 
Je to prízemná obdĺžniková budova s 8 osovým priečelím a asymetricky umiestneným trojosovým vystupujúcim rizalitom, ktorý je zakončený rovnou atikou s menším vykrajovaným štítom. Zadná fasáda je 11 osová. Od roku 1944 sa tu nevyučuje, v budove bola zriadená vojenská nemocnica a po roku 1951 v nej bola ZŠ s maďarským vyučovacím jazykom a od roku 1962 je využívaná praktickým účelom (klub dôchodcov, pošta), v súčasnosti je opäť majetkom kalvínskeho cirkevného zboru.

Pri synagóge bola v roku 1875 otvorená židovská škola, ktorá svoju bránu zavrela v roku 1911. Židovské deti navštevovali buď r. k. alebo kalvínsku školu. 


Minden település fontos létesítménye az iskola. Itt sajátítják el a tudás és műveltség alapjait. Perbetén az iskolára nagy figyelmet fordítottak. A 15. században megszűnt település területén már biztosan létezett iskola, mely a 16. század derekán szűnt meg.1775-ben épült a r. kat. iskola egyosztályos épülete a kántortanító lakásával. 1850-benhozzáépítettek egy másik osztályt, 1878-ban a harmadikat. 1885-ben az egyszerű építmény a tűz martaléka lett, de még abban az évben felépítettek egy újat, melyet 1912-ben ismét a tűz pusztított el. Az új r. kat. iskolát Bocha János budapesti építész tervei alapján az érsekújvári Holota Dezső építész valósította meg gróf Zichy Miklós országgyűlési követ és Vazary Kolos esztergomi érsek anyagi hozzájárulásával. Az emeletes épület L alapzaton áll. A hattengelyes főhomlokzatot falsávok tagolják, ablakok keretekben, korona-és választópárkány, a sarki kéttengelyes lapos rizalit ívelt orommal végződik. Az 1950-ben végzett átalakítások nyomán az épület sokat veszített eredeti külsejéből, itt kapott helyet a szlovák tanítási nyelvű iskola. 1962-től az épületben megszűnt a tanítás. A megüresedett iskola a r. kat. egyház tulajdona. 

A református gyülekezetben már bizonyosan a 16. században elkezdődött a tanítás és megszakításokkal 1683-ig tartott. Az eredeti református iskola 1783-tól Rancsó József udvarának hátsó részében állt. A lángok martaléka lett, rövid időn belül felépítettek egy újat, melyet 1821-ben kibővítettek, 1870-ben már kétosztályos volt. Ezek az iskolaépületek alig külömböztek a parasztházaktól. A szecessziós háromosztályos iskolaépületet Tuba Károly komáromi építész tervei alapján az ógyallai Wollner Adolf valósította meg 1923-ban. A földszintes téglalap alakú nyolctengelyes főhomlokzatú épületnek asszimetrikusan elhelyezett háromtengelyes kiugró rizalitja egyenes attikával és kisebb ívelt orommal végződik. A hátsó homlokzat tizenegy tengelyes. 1944-ben az épületben katonai kórházat rendeztek be, beszűntették a tanítást, majd 1951 után itt kapott helyet a magyar tanítási nyelvű alapiskola. 1962-től közhasznú célokat szolgál (nyugdíjasok klubja, posta), napjainkban ismét a református egyház tulajdona. 

1875-ben a zsinagóga mellett megnyitották a zsidó iskolát, mely 1911-ben bezárta kapuit. A zsidó gyerekek katolikus, vagy református iskolába jártak.