Podpora opatrovateľskej služby v obci Pribeta

 20.12.2021

a              2                   3

Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v obci Pribeta

Kód projektu v ITMS2014+ : 312081BHR1

Výzva: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

Aktivita projektu: Poskytovanie opatrovateľskej služby

Celková suma oprávnených výdavkov žiadateľa: 48 960,00 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ (ESF) a ŠR: 100%

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: december 2021

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: november 2023

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

      www.ludskezdroje.gov.sk      www.ia.gov.sk      www.employment.gov.sk    www.esf.gov.sk 

Hlavnou aktivitou projektu je Poskytovanie opatrovateľskej služby, ktoré bude prebiehať v zmysle zákona o sociálnych službách - § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >