Wifi pre Teba v obci Pribeta

 29.01.2020

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre teba v obci Pribeta

ITMS2014+: 311071V364

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Pribeta

Miesto realizácie: Obec Pribeta (okres Komárno)

Výška nenávratného finančného príspevku: 13 300,00 EUR

Stručný opis projektu:

Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce (prijímateľa) k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s

Predpokladané umiestenie prístupového bodu (resp. prístupových bodov) bude na uvedených miestach:

1. Obecný úrad, Hlavná 113, 946 55 Pribeta- 1 externý a 1 interný prístupový bod, ktorý bude umiestnený na chodbe na 1NP a bude slúžiť návštevníkom obecného úradu

2. Knižnica v kultúrnom dome - Hlavná 621/113, 94655 Pribeta, verejné prístupné miesto - 1 externý a 1 interný prístupový bod. Interný prístupový bod bude umiestnený v knižnici a bude slúžiť návštevníkom knižnice - knižnica je verejne prístupným miestom.

3. Futbalové ihrisko, Športová, 946 55 Pribeta- 1 externý prístupový bod

4. Park pri Reformátskom kostole, číslo parcely 956/1, Pribeta- 1 externý prístupový bod

5. Park Milénium, číslo parcely 92, Pribeta - 1 externý prístupový bod

6. Park - číslo parcely 2214/1, Pribeta - 1 externý prístupový bod

7. Park - križovatka ulíc Rubanská a Mierová, číslo parcely 2215/1, Pribeta - 1 externý prístupový bod

8. Oddychová- parková zóna Pribeta, číslo parcely 12, Pribeta - 1 externý prístupový bod.

Aktuálny stav realizácie projektu: Obec plánuje podať hlásenie o začatí projektu v mesiaci 02/2022.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Projekt bol ukončený 30.01.2023


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >