Zámer predaja a prenájmu nehnuteľností

 16.02.2019

U z n e s e n i e

č.  180/2023

Obecné zastupiteľstvo v obci Pribeta

schvaľuje

zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Pribeta v zmysle geometrického plánu č. 10/2023 vyhotoveného Ing. Milanom Uhorščákom, Hlavná ulica 644/159, 946 55 Pribeta dňa 3.5.2023 po zameraní vedeného Okresným úradom Komárno, Katastrálny odbor v k.ú. Pribeta na LV č.

1957 – 7315/2 – záhrada o výmere 1650 m2, parc. reg. C KN

pre

Žanetu Kečkéšovú, Rúbaňská 20, Pribeta za kúpnu cenu 10 eur/m2 za podmienky začatia výstavby nového rodinného domu do 1 roku od zápisu vlastníckych práv do katastra nehnuteľností a dokončenie do 5 rokov.

Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa nakoľko žiadateľ plánuje na pozemku postaviť nový rodinný dom, čo prispeje k rozvoju obce.

U z n e s e n i e

č. 181/2023  

Obecné zastupiteľstvo v obci Pribeta

schvaľuje

zámer predaja

podielu obce Pribeta- 12/192 na parcele vedenej Okresným úradom Komárno, Katastrálny odbor v k.ú. Pribeta na

LV č. 337

  • parc. č. 872 – záhrada o výmere 270 m2, parc. reg. C KN –  výmera podielu 16,87 m2

pre Zsolta Kurucza, Dlhá 75, Pribeta za kúpnu cenu 3 eurá/m2.

Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa nakoľko žiadateľ dlhodobo užíva pozemok a teraz si k nemu vysporiadava vlastnícke právo.


    Zoznam aktualít:

    1 2 3 4 5 6 7 >