Zámer predaja a prenájmu nehnuteľností

 16.02.2019

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete

schvaľuje

zámer predaja pozemkov – spoluvlastnícky podiel obce Pribeta 4/5 na parc. č. 2043/1 – záhrada o výmere 591 m2 a parc. č. 2043/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 441 m2 a na rodinnom dome s.č. 1217 na pozemku parc. č. 2043/2 vedených Okresným úradom Komárno, Katastrálny odbor v k.ú. Pribeta na LV č. 1380 a parc.č. 2042/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 505 m2, parc. reg. C KN, parc. č. 2042/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 138 m2, parc. reg. C KN, parc.č. 2042/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, parc. reg. C KN a 2042/1 – záhrada o výmere 1273 m2 a rodinný dom s.č. 1218 na parc. č. 2042/3  na základe žiadosti Xavéra Vörösa, Podzáhradná 32, Pribeta a Enikő Bajtekovej, Šarkan, časť Diva 163, Gbelce o odkúpenie týchto pozemkov.

Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko žiadatelia chcú na pozemku postaviť nový rodinný dom.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete

schvaľuje  

zámer predaja pozemkov vo vlastníctve obce vyčlenených z pozemkov parc. č. 2220/2 – zastavaná plocha o výmere 15.515 m2, parc. reg. C KN a parc. č. 2223/1 – ostatná plochao výmere 21.237 m2, parc. reg. C KN podľa geometrického plánu č. 05/2023 zo dňa

31.3.2023 vyhotoveného Ing. Milanom Uhorščákom, Hlavná 159, Pribeta, IČO: 47517221, a to:

  • Parc. č. 2220/3 – zastavaná plocha o výmere 6 m2
  • Parc. č. 2223/27 -  zastavaná plocha o výmere 1372 m2
  • Psrc. č. 2223/28 – zastavaná plocha o výmere 21 m2

žiadateľovi – Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosť Pribeta, Hlavná 18, Pribeta z dôvodov hodných osobitného zreteľa – jedná sa o pozemok oplotený okolo kostola a pri fare v dlhodobom užívaní rímsko-katolíckej cirkvi.


    Zoznam aktualít:

    1 2 3 4 5 6 7 8 >