PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja do 2030

 16.01.2023

Obstarávateľ, Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2/A, 949 01  Nitra  doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“.

Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“ sú zverejnené na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra-1

Informácia pre verejnosť

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu a k návrhu strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030“ je možné predkladať najneskôr do 21 dní od zverejnenia na adresu: Okresný úrad Nitra Odbor starostlivosti o životné prostredie Štefánikova tr. 69 949 01 Nitra e-mail: marianna.hradnanska@minv.sk telefón: 037/6549391

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu sú sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: www. enviroportal.sk v časti EIA/SEA Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k správe o hodnotení strategického dokumentu a k návrhu strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030“ je možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

Zverejnené dňa: 16.01.2023

Verejné prerokovanie PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja bude na SPU Nitra, Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra v priestoroch Kongresovej sály vo výskumnom centre AgroBioTech dňa 30.1.2023 v pondelok o 13:00 hod.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >