Plán zasadnutí OZ - Képviselő-testületi ülések tervezete

 29.12.2023

P.č.

Termín zasadnutia

1.

27.2.2024 - utorok

2.

23.4.2024 - utorok

3.

18.6.2024 - utorok

4.

10.9.2024 - utorok

5.

22.10.2024 - utorok

6.

17.12.2024 -  utorok

S t a r o s t a   o b c e   P r i b e t a

                                                                                                                                                                                        v Pribete, dňa 2.7.2024

P O Z V Á N K A

       V súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva  v Pribete

z v o l á v a m

22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce  P r i b e t a,

ktoré sa uskutoční v obradnej miestnosti obecného úradu na 1. poschodí

dňa 8.7.2024  /v pondelok/  o 16:00  hodine.

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Schválenie zriaďovacích listín Spojenej školy, Školská 8, Pribeta a Spojenej školy, Školská 26, Pribeta.

4.  Rôzne

5.  Interpelácie poslancov

6.  Záver

Vyvesené: 2.7.2024

Norbert Zsitva

starosta obce   Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >