Podpora opatrovateľskej služby

 07.11.2023

Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v obci Pribeta

Kód projektu v ITMS2014+: 312081BHR1

Výzva: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

Aktivita projektu: Poskytovanie opatrovateľskej služby

Celková suma oprávnených výdavkov žiadateľa: 48 960,00 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ (ESF) a ŠR: 100%

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: december 2021

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: november 2023

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

www.ludskezdroje.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.esf.gov.sk 

Hlavnou aktivitou projektu je Poskytovanie opatrovateľskej služby, ktoré bude prebiehať v zmysle zákona o sociálnych službách - § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41.

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie a zabezpečenie podmienok pre nezávislý život občanov obce odkázaných na pomoc v prirodzenom domácom prostredí prostredníctvom domácej opatrovateľskej služby. Vzhľadom na dôsledky starnutia populácie obce považujeme za potrebné vytvárať podmienky na dostupnosť a udržateľnosť kvalitnej domácej opatrovateľskej služby. Opatrovateľská služba je terénna forma sociálnej služby poskytovaná fyzickým osobám, ktoré sú z dôvodu svojho veku, pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav odkázané na pomoc inej osoby pri každodenných aktivitách, t.j. podpora zotrvania klienta vo svojom prirodzenom domácom prostredí a zníženie dopytu po inštitucionálnej starostlivosti.

Cieľom je umožniť občanom odkázaným na pomoc zachovať si identitu, žiť tam, kde prežili svoj produktívny vek, kde majú rodinu a priateľov.
V rámci projektu obec zamestná 3 opatrovateľky na celý pracovný úväzok, ktoré budú poskytovať opatrovateľskú službu pre cca. 10 klientov v období od 12/2021 do 11/2023.

Hlavné aktivity projektu:

Hlavnou aktivitou projektu je Poskytovanie opatrovateľskej služby, ktoré bude prebiehať v zmysle zákona o sociálnych službách - § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41.
Cieľovou skupinou sú jednak deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby, ale aj zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore - teda opatrovaní klienti a kvalifikovaní opatrovatelia - zamestnanci obce zamestnaní na základe pracovnej zmluvy na celý pracovný úväzok v zmysle Zákonníka práce.
Miestom realizácie projektu je obec Pribeta, v okrese Komárno, v Nitrianskom kraji, región - Západné Slovensko, štát - Slovensko.
Merateľnými ukazovateľmi projektu sú
  •  Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia - 10 (teda 10 opatrovaných klientov) a
  •  Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby - 3 (teda 3 kvalifikovaní opatrovatelia - zamestnanci obce - zamestnaní na celý pracovný úväzok na základe pracovnej zmluvy v zmysle Zákonníka práce)

Výstupy projektu:

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú
  • Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia - 10 klientov – počas projektu bolo opatrovaných 31 klientov a
  • Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby - 3 opatrovatelia – počas projektu bolo na projekte zamestnaných 5 opatrovateliek

Trvalá udržateľnosť projektu:

Obec počíta s udržateľnosťou projektu vo forme zamestnania minimálne jednej opatrovateľky z vlastných zdrojov, nakoľko finančné zdroje obce sú značne obmedzené. Riešením by bolo financovanie tejto sociálnej služby z viacerých zdrojov, prípadne umožniť obci pokračovať v projektoch. Obec žiada finančné prostriedky aj z Plánu obnovy na vybudovanie sociálno-zdravotného nízkokapacitného zariadenia s kapacitou do 30 miest.

Výsledky projektu:

V období trvania projektu bolo opatrovaných 31 klientov, v zložení 4 muži a 27 žien a bolo zamestnaných 5 opatrovateliek - 5 žien. 


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >