Používanie jazyka národnostnej menšiny - A kissebségi nyelv használata

 19.11.2013

I N F O R M Á C I A 
o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku
podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov

Názov orgánu verejnej správy: OBEC PRIBETA

Miesto pôsobenia:
OBEC PRIBETA
JAZYK MENŠINY, ktorí občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine môžu používať v úradnom styku pred týmto orgánom: maďarský jazyk


PRÁVA OBČANA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, KTORÝ JE OSOBOU PATRIACOU K NÁRODNOSTNEJ MENŠINE:

– Právo vo vzťahu k obci Pribeta (Obecný úrad v Pribete) komunikovať v ústnom a písomnom styku vrátane predkladania písomných listín a dôkazov aj v jazyku menšiny.
– Právo na odpoveď orgánu verejnej správy na podanie napísané v jazyku menšiny aj v jazyku menšiny, vrátane práva požiadať o vydanie rozhodnutia v správnom konaní aj v jazyku menšiny (od 1. júla 2012) a právo požiadať o vydanie dvojjazyčného rodného listu*, sobášneho listu*, úmrtného listu*, povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia (na ostatné verejné listiny sa toto právo nevzťahuje) aj v jazyku menšiny (od 1. júla 2012). V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku.
– Právo požiadať o poskytnutie dvojjazyčného úradného formulára, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny (od 1. júla 2012)
Na vybavovanie vecí v jazyku menšiny sa vzťahujú rovnaké lehoty ako na vybavovanie vecí v štátnom jazyku.

POVINNOSTI ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY:

– Obec Pribeta – Obecný úrad poskytne odpoveď na podanie napísané v jazyku menšiny okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny. V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku. Odpoveď orgánu verejnej správy, ktorá je verejnou listinou, sa vydáva okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny len vtedy, ak ide o povolenie, oprávnenie, potvrdenie, vyjadrenie a vyhlásenie.
– Rozhodnutie obce Pribeta v správnom konaní sa v prípade, ak sa konanie začalo podaním v jazyku menšiny alebo na požiadanie vydáva okrem štátneho jazyka v rovnopise aj v jazyku menšiny (od 1. júla 2012). V pochybnostiach je rozhodujúci text rozhodnutia v štátnom jazyku.
– Rodný list*, sobášny list*, úmrtný list*, povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia sa na požiadanie vydávajú dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny. V pochybnostiach je rozhodujúci text verejnej listiny v štátnom jazyku (od 1. júla 2012).
– Obec Pribeta - Obecný úrad v Pribete poskytuje občanom úradné formuláre vydané v rozsahu jeho pôsobnosti na požiadanie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny (od 1. júla 2012).

- Obec Pribeta – Obecný úrad v Pribete zabezpečuje možnosť používania maďarského jazyka prostredníctvom všetkých zamestnancov Obecného úradu.

Ak občanovi Slovenskej republiky boli porušené jeho práva používať jazyk menšiny v ústnom a písomnom styku (§ 7b zákona), môže túto skutočnosť oznámiť Sekcii národnostných menšín Úradu vlády SR, ktorá začne vo veci správne konanie.


V Pribete, dňa 01.01.2012                                                                                                    Jozef K o š a, v.r.
                                                                                                    starosta obce

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >