Voľby 2022 - informácie

 14.06.2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022.

Podľa § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n u j e m za zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Pribeta vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 29. októbra 2022 :Bc. Zuzanu Hókovú, sam. ref. OcÚ, 035/7693101, 0907/693734, obec@pribeta.sk.  Norbert Zsitva, starosta obce Pribeta

Obec Pribeta v zmysle § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z v e r e j ň u j e počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb, t. j. ku dňu 6.6.2022. Počet obyvateľov obce Pribeta je 2669.

                            

Výpis z uznesení Obecného zastupiteľstva v Pribete zo dňa 14.6.2022:

Obecné zastupiteľstvo  v  Pribete určuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie starostu obce Pribeta na ďalšie funkčné obdobie – 2022-2026 na 100% - plný pracovný úväzok.

Obecné zastupiteľstvo  v  Pribete určuje, že v zmysle §166 ods. 3 zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov bude pre voľby do orgánov samosprávy obce Pribeta na volebné obdobie 2022-2026 vytvorený jeden volebný obvod.

Obecné zastupiteľstvo  v  Pribete určuje v zmysle §11 ods. 3 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov počet poslancov 7 na ďalšie volebné obdobie 2022-2026, ktorí budú volení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >